Dato: 28/07-2020

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi i Mamea – balance i krop og sjæl behandler, bruger og
videregiver dine personoplysninger.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores behandling af dig som klient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en
række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til ifølge journalføringsbekendtgørelsen.
Typer af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for
netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:
· Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer,
arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
· Helbredsoplysninger relevante i forhold til dit behandlingsforløb. (f.eks. Psykiske og fysiske
udfordringer)

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse og behandling af dig
 • Afregningsformål
 • Kontakt i forbindelse med markedsføring og bookning af tider
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke
forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne
vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
eller behandle dig på bedst mulig vis.

Kilder
Vi indsamler kun oplysninger igennem dig og vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Ingen personoplysninger vidergives

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Du kan læse mere om persondataloven her: www.datatilsynet.dk

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke,
har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen
forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:
● Facebook
● Google
● Dinero
● WordPress

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.
Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil
sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om,
herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte
oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt
ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på klinikken:
Mamea – Balance i krop og sjæl
31 51 35 87 eller 42 78 11 80
Uglebjergsvej 5
5631 Ebberup
Danmark
Dato: 28/07-2020